Barion Pixel

Megjelent az 560/2021. (IX.30) Kormányrendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről

A kormány az Alaptörvény és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-a alapján rendeli el a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítését.

Az szja-visszatérítés a családi kedvezményeseknek jár:

Nemcsak a családi pótlékra jogosultak kaphatják vissza a 2021-ben befizetett szja-t, mert a visszatérítést a családi kedvezmény határozza meg.

A gyermeket nevelő szülők adó-visszatérítése annak jár, aki idén akár csak egy napra is családi kedvezményre (volt) jogosult.

Családi kedvezmény pedig annak jár, aki:

 • gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult,
 • várandós nő és vele közös háztartásban élő házastárs
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • rokkantsági járadékban részesül.

 

Az adóvisszatérítés a 2021-ben megfizetett három adóból jár:

 • az összevont adóalapba tartozó jövedelmek személyi jövedelemadója,
 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerinti közteher,
 • a kisadózó vállalkozások tételes adója.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának visszatérítése olyan kedvezmény, amely sorrendben minden más kedvezmény levonás után fennmaradó részből illeti meg a jogosultat.

 

A kedvezmény mértéke: amennyiben a magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján családi adóalapcsökkentő tételre jogosult (fontos látni, hogy még akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe), akkor az alábbiak alapján igénybe tudja venni a kedvezményt:

+     az SZJA Tv. szerinti, 2021. adóévre vonatkozó összevont adóalapja

 • adóalap csökkentő tételek

Adóalap

számított adó (Adóalap * 0,15)

–      adókedvezmények

adókedvezményekkel csökkentett adó

Az adókedvezményekkel csökkentett adót az alábbi értékhatárig nem köteles megfizetni:

A kedvezmény összege legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének az adó (jelenleg) 15%-a, ezer forintra kerekítve.

Amennyiben az adókedvezménnyel csökkentett adó és a kedvezmény különbözete legalább +1 Ft, de nem éri el az 1000 Ft-ot, akkor a kedvezmény mértéke 1000 Ft.

Amennyiben a NAV a rendelkezésre álló adatokból meg tudja állapítani a jogosultságot, az összeg szerepelni fog a bevallás tervezetben.

Természetesen a bevallás tervezetben, illetve a bevallásban fel kell tüntetni:

 1. a) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
 2. b) ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét,
 3. c) a kedvezmény összegét és az annak kiutalásához szükséges adatokat (belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét) és
 4. d) annak a magánszemélynek a nevét és adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

 

A kedvezmény igénylésének módja:

A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról és a kedvezmény alapján az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatokról (belföldi fizetési számlaszám, postai utalási cím) 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.

A magánszemély a nyilatkozatban feltünteti

 1. a) nevét, adóazonosító számát,
 2. b) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
 3. c) ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét és
 4. d) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

Fontos: A nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele tekintetében jogvesztő, azonban a kedvezményre való jogosultságot nem érinti.

Az adóhatóság 2022.02.15-ig előleget utal ki a magánszemélyeknek.

Amennyiben az adóhatóság rendelkezésre álló adatok és a nyilatkozatban szereplő adatok eltérnek, akkor a nyilatkozat adatai alapján utal az adóhatóság.

 

Rendelkezés a személyi jövedelemadó meghatározott részéről

A magánszemély a rendelkezési jogosultságát (2*1%-ra vonatkozóan – társadalmi szervezetek, egyházak) az őt megillető kedvezmény figyelembevétele nélkül megállapított összeg tekintetében gyakorolhatja. A kedvezmény után a rendelkezési jogosultság mértékével megállapított összeg költségvetési támogatásként illeti meg a kedvezményezettet.

 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő magánszemélyek kedvezménye

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) szabályai szerint közterhet fizető, az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult magánszemély, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe, a 2021. év tekintetében tőle levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásnak (a továbbiakban: ekho) az Ekho tv. 9. §-a szerint személyi jövedelemadónak minősülő része (a továbbiakban: szja rész) tekintetében ekho-kedvezményre jogosult.

Az ekho-kedvezmény a magánszemélyt személyi jövedelemadó kedvezményként illeti meg, azzal, hogy ezek együttes összege nem haladhatja meg a kedvezményként meghatározott értékhatárt.

Az ekho-kedvezmény összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.

A kedvezmény előleg részét képezi – a magánszemélytől a 2021. év tekintetében levont szja előleget követő sorrendben – a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-része, de összesen legfeljebb az 1. § (2) bekezdése szerinti összeg. Az előleg tekintetében a 2. § (3)-(5) bekezdése rendelkezéseit alkalmazni kell.

A magánszemély az adóhatóság felé nyilatkozatát abban az esetben is megteheti, ha kizárólag ekho-kedvezményre jogosult.

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő kisadózók kedvezménye

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a szerinti bejelentett kisadózó, ha a 2021. év bármely napján az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – szerint családi kedvezményre lett volna jogosult, akkor a 2021. évre a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a Katv. 8. §-a szerinti összegben terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult a továbbiak szerint (a továbbiakban: visszatérítés). A visszatérítés összegének kiszámításakor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meg nem fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe.

Ha a kisadózó a 2021. évre kedvezményre és ekho-kedvezményre is jogosult, a visszatérítésre olyan összegben jogosult, hogy a visszatérítés (két kedvezmény összege) ne haladja meg a kedvezmény számított értékhatárát.

A visszatérítés a kisadózó Katv. 10. § (1) bekezdése szerinti ellátásra való jogosultságát nem érinti.

A megállapított visszatérítés összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.

Az előleg részét képezi – a magánszemélytől a 2021. év tekintetében levont szja előleget és a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-részét követő sorrendben – a visszatérítés, de összesen legfeljebb a kedvezmény összege.

A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.

 

A kisadózó a nyilatkozatban feltünteti

 1. a) nevét, adóazonosító számát,
 2. b) a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét,
 3. c) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult lett volna, valamint, ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, akkor jogosultságának e jogcímét és
 4. d) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult, vagy jogosult lenne a családi kedvezményre vagy a visszatérítésre.

Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozat alapján abban az esetben is elkészíti a kisadózó bevallási tervezetét, amely tartalmazza az e § szerinti visszatérítés összegét, ha a kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles.

Ha a kisadózó a nyilatkozatot nem vagy késedelmesen nyújtja be, a visszatérítést bevallásában veheti igénybe abban az esetben is, ha személyi jövedelemadó bevallás benyújtására egyébként nem köteles. A bevallásban a kisadózó feltünteti

 1. a) a saját és az őt bejelentő kisadózó vállalkozás nevét (elnevezését), adóazonosító számát,
 2. b) a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a 2021. évre terhelő tételes adó összegét,
 3. c) a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámot vagy postai utalási címet,
 4. d) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult lett volna, ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, jogosultságának e jogcímét és
 5. e) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre vagy a visszatérítésre.

A nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele tekintetében jogvesztő, a visszatérítésre való jogosultságot azonban nem érinti.

 

Az elhunyt magánszemélyre tekintettel érvényesíthető kedvezmény, visszatérítés

Az elhunyt magánszemély házastársa vagy örököse az adózó családi kedvezményre való jogosultságára tekintettel járó, az elhunyt magánszemélyt megillető kedvezmény és az ekho-kedvezmény, valamint a visszatérítés érvényesítését kérheti az adóhatóságtól, feltéve, hogy az elhunyt magánszemély az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint a 2021. év bármely napján családi kedvezményre volt jogosult, vagy a visszatérítésre jogosultságot szerezhetett volna. A kérelemben foglaltakról az állami adó- és vámhatóság az Art. szerinti soron kívüli adómegállapítási eljárásban dönt, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezmény, visszatérítés iránti kérelem benyújtására a soron kívüli adómegállapítási eljárás lezárását követően kerül sor.

Ezt a rendelkezést a 2021. január 1-jén vagy ezt követően elhunyt magánszemélyt érintően indult soron kívüli adómegállapítási eljárásban kell alkalmazni. Ha e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban az adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az elhunyt magánszemélynek a kedvezményre és az ekho-kedvezményre, valamint a visszatérítésre való jogosultsága megállapítható, a kedvezményt, visszatérítést az adó- és vámhatóság a soron kívüli adómegállapítási eljárásban hivatalból figyelembe veszi.

 

A kifizetők, adatszolgáltatásra kötelezettek feladataival kapcsolatos rendelkezések

A kifizető, az adatszolgáltatásra kötelezett személy az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét a 2021. adóév tekintetében 2022. január 20-áig teljesíti.

 

További információ:

nav.gov.hu

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről

Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!