Barion Pixel

Közeleg a számviteli politika módosítás határideje – 2021.03.31.

2021.01.01-től több ponton módosult a számviteli törvény. Ennek megfelelően a változásokat 2021.03.31-ig legkésőbb át kell vezetni a számviteli politikában.

Csak a változást is ki lehet emelni, abból egy jegyzőkönyvet készíteni, és aláíratni a képviseletre jogosult személlyel, de ne feledjék, hogy a számviteli törvény előírja (2000. évi C törvény 14.§ (11)) az egységes szerkezetet, tehát a változást át kell vezetni a teljes dokumentum rendszeren keresztül is.

A változással érintett területek:

2000. évi C törvény 2020 év közben és 2021.01.01-től hatályba lépő változásai

I.1. 2020.11.27-én hatályba lépő rendelkezések:

I.1.2. Osztalék elengedésének új könyvelési szabálya

I.1.3. Tartozás átvállalás, elengedés és elévüléssel kapcsolatos pontosítás

I.1.4. A származékos ügyletekkel kapcsolatos pontosítás

I.1.5. Az átalakulási törvénnyel való összhang megteremtése érdekében hatályba lépő módosítások

I.1.6. Lekötött tartalék az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében

I.1.7. A számviteli szolgáltatással kapcsolatos módosítás

 

I.2. 2021.01.01-től hatályba lépő rendelkezések:

I.2.1. A követelés engedményezésében és az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének könyvelésében bekövetkezett változás

I.2.2. Vásárolt követelés jogtechnikai módosítása

I.2.3. Átlagos létszám fogalmának használata

I.2.4. Új beszámoló letétbe helyezési határidő

I.2.5. Átmeneti rendelkezések

 

A változtatások elvégzése lehet manuálisan, de lehet szoftveren keresztül is.

Tekintse meg videónkat: a netinas.hu szoftver használata a számviteli politika módosításában.

Partnerünk a netinas.hu Kft

 

A számviteli politikával kapcsolatos szabályokat a 2000. évi C törvény 14.§-ában találják meg.

“A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A számviteli politika keretében el kell készíteni:

a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;

b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;

d) a pénzkezelési szabályzatot.

Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat elkészítése alól mentesül az egyszerűsített beszámolót készítő gazdálkodó, az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, továbbá a következő bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő gazdálkodó.

Amennyiben az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az ötszázmillió forintot meghaladja, az ezt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások 51. § szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettsége alól a vállalkozó a későbbiek során – a feltételek ismételt teljesülése esetén – sem mentesül.

A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

Az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát, az elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.”

Kivonat 2000. évi C törvény 14.§-ból

 

Képzéseinkről ide kattintva kap áttekintést.

 

Sirona Oktatási Központ Kft

Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!