Barion Pixel

Változások a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló előírásokban

A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók számára a 2024.02.05-én feltöltött új típusszabályzatok a Pmt. 2024.01.01-i módosításait tartalmazzák. A változtatások érdemileg érintik a szolgáltatókat, így a meglévő belső szabályzatokat átdolgozni szükséges. Azon szolgáltatóknak, akik már jóváhagyott belső szabályzattal rendelkeznek, az átdolgozás után a belső szabályzatot nem kell jóváhagyás céljából újból megküldeniük a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére.

Fontos újdonság a típusszabályzatokban a X. fejezetben található (beágyazott), Kit. 3 § (6) bekezdésében előírt szűrések elvégzésének megfelelő dokumentáláshoz ajánlott táblázat.

A típusszabályzat a NAV oldaláról: https://pei.nav.gov.hu/tipusszabalyzatok/tipusszabalyzatok

A netinas.hu szoftverben a Pénzmosás Megelőzés Új modulban a változások már elérhetőek.

https://www.konyveloseged.hu/hirek/valtozasok-pmt-2024

Ebben a cikkben az alábbiakat foglaljuk össze:

A PMT szabályzat változása,

Változások a nyomtatványokban,

1. A PMT szabályzat változásai,

Újjonan kitöltendő sorok a szabályzatban:

Az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kíséréséért felelős személy(ek) neve, beosztása,

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében a szűrő-monitoring rendszer üzemeltetéséért felelős személy neve, beosztása:

2024.01.01-től alkalmazandó, újonnan kitöltendő sorok:

Kijelölt felelős vezető neve,

Kijelölt felelős vezető beosztása,

Kijelölt felelős vezető beiktatásának dátuma,

Kijelölt felelős vezető megbízásának vége,

Megfelelési vezető neve,

Megfelelési vezető beosztása,

Megfelelési vezető beiktatásának dátuma,

Megfelelési vezető megbízásának vége.

Továbbá bővült a mellékletek száma, a 8. számú melléklet.

Az Európai Unió által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedések, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listája az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/account

A frissített (konszolidált) ENSZ szankciós lista az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

Pozitív találat esetén a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelentést kell tennie a pénzügyi információs egység részére a VPOP_PMT17-es ÁNYK nyomtatványon. A bejelentéshez bővebb információt belső szabályzatában talál.

Új, módosuló fogalmak:

atipikus pénzügyi jellegű korlátozó intézkedés:

a) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1j–1l. és 1u–1zb. cikkében és

b) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5–5i és 5l–5n. cikkében meghatározott intézkedés.

azonosító okmány: magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány; külföldi állampolgár esetében az úti okmány vagy a személyazonosító igazolvány;

kijelölt vezető (kockázatkezelésért felelős vezető; 2024.júlis 1-ig hatályos): az a természetes személy, aki a Szolgáltató vezetője által a Szabályzatban meghatározásra kerül az alábbi szempontok figyelembevételével:

megfelelő ismeretekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen mértékben van kitéve a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás jelentette kockázatoknak, valamint

megfelelő vezetői hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy a kockázati kitettséget befolyásoló döntéseket kezdeményezzen vagy hozzon.

kijelölt felelős vezető: az irányítási funkciót betöltő testület azon tagja, illetve irányítási funkciót betöltő testület hiányában a szolgáltató azon felsővezetője, aki a szolgáltató 65. §-ban meghatározott belső szabályzatában került kijelölésre, és aki a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos követelmények és elvárások szolgáltató általi végrehajtásáért felel;

megfelelési vezető: a szervezet sajátosságaitól, különösen annak méretétől és a vezetői szintek számától függően – egy vagy több, a belső szabályzatában meghatározott vezető, aki az e törvényből eredő kötelezettségeknek a szolgáltató foglalkoztatottja általi végrehajtásáért felelősséggel tartozik.

tartós üzleti egység:

a) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti telephely, továbbá minden egyéb olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó hely, amely a szolgáltató székhelyétől eltérő helyen található,

b) a külföldi székhelyű szolgáltató, ha az a határon átnyúló szolgáltatását egy jogilag különálló szervezet, közvetítő igénybevételével nyújtja;

Változás A tényleges tulajdonos azonosítása pontban.

Ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Szolgáltató megtesz minden további, a Szabályzat III. fejezet B pontjának 4. alpontjában, valamint a fokozott ügyfél-átvilágítás tényleges tulajdonost érintő rendelkezéseiben meghatározott intézkedést mindaddig, amíg nem bizonyosodik meg a tényleges tulajdonos személyéről, ideértve az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerének megértését is. A kétség alapjául szolgáló adatokkal, tényekkel a Szabályzat III. C. fejezete foglalkozik részletesebben.

Fontos szabály, hogy a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél nyilvántartja a tényleges tulajdonosaira vonatkozó, adatokat, és gondoskodik ezen adatok naprakészen tartásáról az Afad-törvény alapján, amelynek következtében az ügyfél képviselőjét jogszabály kötelezi arra, hogy mindenkor naprakész adatokkal rendelkezzen az általa képviselt szervezet tényleges tulajdonosi struktúrájáról.

Változás a A Pmt., Kit. szerinti bejelentés megtétele pontban

A szolgáltató bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény észlelése esetén az üzleti kapcsolatot az ügyféllel azonnali hatállyal megszüntetheti, amennyiben a felmondási idővel járó késedelem azzal a veszéllyel jár, hogy a szolgáltató az ügyfél ügyleteinek teljesítése miatt vagyoni haszonszerzés mellett bűncselekményből származó ügyletek végrehajtásában működne közre és az üzleti kapcsolat azonnali hatállyal történő megszüntetésével ellentétes bűnmegelőzési, bűnfelderítési vagy nyomozási érdek a pénzügyi információs egység jelzése alapján nem áll fenn. A szolgáltatónak ebben az esetben nem kell tájékoztatnia az ügyfelet a felmondás okáról.

Változás a Belső ellenőrző és információs rendszer pontban

A Szabályzat ezen fejezétben kell meghatározni a Szolgáltató kijelölt vezetőjét, kijelölt felelős vezetőjét és megfelelési vezetőjét. A felsorolt vezetői feladatköröket elláthatja ugyanazon személy, azonban az ellátandó feladatok köre nem szűkíthető.

Amennyiben ugyanazon személy látja el mindhárom pozíció feladatait, a személy nevét és beosztását abban az esetben is mindhárom rovatban kötelező megadni.

Változás a Kijelölt vezető (kockázatkezelésért felelős vezető) adatai, hatáskörének meghatározása (2024. július 1-ig. Ezt követően feladatait a kijelölt felelős vezető veszi át)

A Szolgáltató a könyvviteli tevékenysége megkezdését követő öt munkanapon belül kijelöl egy vagy több vezetőt (a továbbiakban: kijelölt vezető), aki a Pmt.-ben és Kit.-ben foglalt kötelezettségek foglalkoztatottak által történő végrehajtásáért felel.

A Szolgáltatónál a kijelölt vezető:

Név: …………………………….

Beosztás: ……………………….

A kijelölt vezető feladatai:

 1. ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtását, ellenőrzését segítő információs rendszer kialakítása, ezzel kapcsolatos belső ellenőri tevékenység ellátása;
 2. bejelentési kötelezettség teljesítését, ellenőrzését segítő információs rendszer kialakítása, a bejelentésre okot adó körülmények foglalkoztatottak által történő felismerésének ellenőrzése;
 3. nyilvántartások naprakészen tartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása;
 4. az ügyfelek kockázati besorolásának elvégzése, dokumentálása, felülvizsgálata;

Kijelölt felelős (felső) vezető adatai, aki a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos követelmények és elvárások szolgáltató általi végrehajtásáért felel, hatáskörének meghatározása

A Szolgáltatónál a kijelölt felelős vezető:

Név:……………………………..

Beosztás:………………………..

A kijelölt felelős vezető feladatai:

 1. ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtását, ellenőrzését segítő információs rendszer kialakítása
 2. bejelentési kötelezettség teljesítését, ellenőrzését segítő információs rendszer kialakítása,
 3. nyilvántartások naprakészen tartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása;
 4. a pénzügyi információs egységtől és a bűnüldöző szervektől érkezett megkeresések, adatkérések teljes körű és határidőben történő teljesítésének biztosítása;
 5. a belső, névtelenséget biztosító értesítési rendszer kialakítása;
 6. közreműködés a felügyeleti ellenőrzés keretében végrehajtott helyszíni hatósági ellenőrzések során;
 7. az ügylet felfüggesztése során a szervezeti egységek feladatainak koordinálása;
 8. a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtásának és dokumentálásának ellenőrzése.
 9. atipikus szankciók változásainak figyelemmel kísérése, Szolgáltató általi végrehajtása.

Megfelelési vezető a Szolgáltatónál a Pmt.-ből és a Kit.-ből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó oktatások megszervezése és lebonyolítása A Szolgáltatónál a megfelelési vezető:

Név:……………………………..

Beosztás:………………………..

A megfelelési vezető feladatai:

 1. ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtásának ellenőrzését segítő információs rendszerrel kapcsolatos belső ellenőri tevékenység ellátása;
 2. a rendszer által jelzett ügyletek kivizsgálása a belső szabályzatban rögzített eljárásrendben és határidőkkel, a bejelentésre okot adó körülmények foglalkoztatottak által történő felismerésének ellenőrzése;
 3. Szolgáltatónál a Pmt.-ből és a Kit.-ből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó oktatások megszervezése és lebonyolítása;
 4. A Pmt.-ből és Kit.-ből eredő kötelezettségek alkalmazott(ak) általi ellenőrzése.

Ha a Szolgáltató a tevékenységét egyedül végzi, a kijelölt vezető a kijelölt felelős vezető és a megfelelési vezető adatai kitöltendőek, de a továbbiakban részletezett belső ellenőrző és információs rendszer üzemeltetésével, valamint a képzési programok szervezésével kapcsolatos feladatok a szolgáltatót nem terhelik.

A megfelelési vezető az ellenőrzéseket az alábbiak szerint hajtja végre:

 • az a) pontban szereplő belső ellenőri tevékenység során magas kockázati kategóriába sorolt ügyfelek esetében legalább évente, alacsony és átlagos kockázati kategóriába sorolt ügyfelek esetében legalább 5 évente köteles tételesen ellenőrizni az ügyfelekre vonatkozóan a Pmt. alapján kötelezően rögzítendő adatok és okiratok, valamint az ügyfelek kockázati szintje meghatározásának naprakészségét;
 • a b) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, folyamatba építve köteles ellenőrizni, hogy a foglalkoztatottak a bejelentésre okot adó körülményeket felismerték-e;
 • a c) pontban meghatározott feladatkörében eljárva évente köteles ellenőrizni, hogy a Pmt. rendelkezéseinek végrehajtását igazoló nyilvántartások naprakészek-e (bejelentésekről, oktatásokról, megkeresések teljesítéséről).

A megfelelési vezető az a) és c) pontban meghatározott ellenőrzés eredményét, valamint mulasztás, szabályszegés megállapítása esetén az arra tett intézkedéseket írásban rögzíti. Az a)-c) pontban meghatározott ellenőrzés kiterjed az alvállalkozóra, is.

Változás A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések megfelelő végrehajtása érdekében üzemeltetett szűrő-monitoring rendszer típusa, működése illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák alapján történő szűrés belső eljárásrendje pontban

Amennyiben nem automatizált szűrőrendszert üzemeltet a Szolgáltató, a szűrések elvégzéséhez az alábbi beágyazott fájlban található – vagy azonos adattartalommal rendelkező – lista használata ajánlott.

A könnyebb megérthetőségért, a lista fiktív példákon keresztül mutatja be a helyes kitöltést (kitöltés előtt ezek törlendőek).

(A netinas.hu program szabályzatában a 8. mellékletben található a táblázat, és letölthető a nyomtatványok között.)

Továbbá változott a Melléklet 1, Melléklet 2, és az Oktatási tematika. Ezek részleteit a következő pontban lettek részletezve.

2. Változások a nyomtatványokban

Melléklet 1

A változások dőlt betűvel jelölt területek.

Az új struktúra:

ÜGYFÉL – ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. § és 27. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához

(formanyomtatvány)

I./1. Természetes személy ügyfél, vagy az ügyfél nevében vagy képviseletében eljáró természetes személy adatai:

(Képviseleti jogosultságot minden esetben ellenőrizni szükséges, okiratokról másolatot kell készíteni)

családi és utónév:

születési családi és utónév:

állampolgárság:

születési hely, idő:

anyja születési neve:

lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

azonosítási okmány típusa, száma:

I./2. Jogi személy ügyfél vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai:

(bejegyzési, vagy nyilvántartásba vételi, vagy bejegyzés iránti kérelemi, vagy létesítő okiratról másolatot kell készíteni)

név, rövidített név:

székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe:

főtevékenysége:

képviseletre jogosultak neve és beosztása:

– ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai:

cégjegyzékszám, vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat szám, vagy nyilvántartási szám:

adószám:

II./1. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok (természetes személy ügyfél esetében)

Alulírott ……………………………….. nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor/ügyleti megbízás adásakor a saját nevemben és érdekemben járok el. (ha I/1. rovatban azonosított személy 100%-ban a tényleges tulajdonos)

———————————————-

aláírás

Alulírott ………………………………..nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor/ ügyleti megbízás adásakor az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében és / vagy érdekében járok el:

családi és utónév:

születési családi és utónév:

állampolgárság:

születési hely, idő:

lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

————————————————–

aláírás

II./2. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok (jogi személy ügyfél esetében)

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó szerv tényleges tulajdonosa(i)nak alábbi adatairól

(több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő)

családi és utónév:

születési családi és utónév:

állampolgárság:

születési hely, idő:

lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:

—————————————————

Az ügyfél képviseletében eljáró személy aláírása, vagy

Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkoztatása mellőzésével történt

Tudomásul veszem, hogy a Pmt. 12. § (3) bekezdése értelmében köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni a szolgáltatót az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

—————————————————

Az ügyfél, vagy a képviseletében

eljáró személy aláírása

A következő rovatokat kizárólag a Szolgáltató töltheti ki

Amennyiben lekérdezés történt a TTNY adatbázisban, annak eredménye:

○ EGYEZŐ – lekérdezés dátuma:

○ ELTÉRŐ – eltérési jelentés elküldve:

III. Üzleti kapcsolatra, vagy ügyleti megbízásra vonatkozó adatok

Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok:

szerződés típusa:

szerződés tárgya:

szerződés időtartama:

ügyfél kockázati szintje: átlagos/magas/alacsony (magas/alacsony kockázat indokolással):

teljesítés körülményei (hely, idő, mód):

információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről:

Ügyleti megbízásra vonatkozó adatok

a megbízás tárgya:

a megbízás összege:

a teljesítés körülményei (hely, idő, mód):

Adatlap elkészítésének (adatok módosításának), ideje…………………………………

Üzleti kapcsolat megszűnésének időpontja:…………………………………

Melléklet 2

A kiemelt közszereplő nyilatkozat a nyomtatvány aljáról a tetejére került, és megkülönböztetésre került az eljáró személy és a tényleges tulajdonos.

A változások a dőlt betűvel jelölt területek.

Az új struktúra:

2. számú melléklet

 KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

(A nyilatkozatot a saját, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletében eljáró személy teszi valamennyi azonosítási kötelezettség alá tartozó tényleges tulajdonos viszonylatában.)

Minden tényleges tulajdonos vonatkozásában kötelezően kitöltendő!

Alulírott, …………………………………………. (eljáró személy) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy……………………………………………..(tényleges tulajdonos) nem minősül kiemelt közszereplőnek.*

Alulírott, …………………………………………. (eljáró személy) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy

hogy …………………………………………….(tényleges tulajdonos) az alábbiakban felsorolt pontok valamelyikére tekintettel kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.*

A kiemelt közszereplő fontos közfeladatot lát el, vagy a megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Fontos közfeladatot ellátó személyek (A vastagon kiemelt titulusok magyar viszonylatban értelmezendők):

államfő, miniszterelnök, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár,

országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, nemzetiségi szószóló,

politikai párt irányító szervének tagja, politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője

legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, melynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Alkotmánybíróság, ítélőtábla és Kúria tagja,

számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd vezérkar főnökének helyettesei,

többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

*(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Kelt.:

……………….………………………………

ügyfél képviselőjének aláírása

További teendőkön belül az Oktatás

Az Új belépő és meglévő dolgozó(k) oktatásánál bővült a struktúra a XI. Atipikus szankciók ellenőrzésével.

Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!