Barion Pixel

2022.07.20-án a NAV új típusszabályzatot adott ki a könyvviteli szolgáltatók számára

2022.07.20-án a NAV új típusszabályzatot adott ki a könyvviteli szolgáltatók számára. A szabályzat, ezáltal a kapcsolódó tevékenység számos ponton bővült 2022. februárjában és júniusában kiadott szabályzathoz képest.

Szabályzattal kapcsolatos változások:

A. Alapfogalmaknál bevezettek egy új fogalmat:

Eltérésjelzés a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban szereplő adatszolgáltatók, vagyis a Szolgáltató ügyfeleinek tényleges tulajdonosaira vonatkozó, a róluk nyilvántartott valamely adathoz kapcsolódó, és a jelzést tevő szerint olyan pontatlanságra reflektáló intézményesített jelzés, mely alapján mind a nyilvántartó hatóságnak, mind az adatszolgáltatónak kötelezettsége keletkezik.

B. Az ügyfél-átvilágítás a következő intézkedéseket foglalja magába:

Eddig 9 lépésből állt az ügyfél-átvilágítás, 2022.07.20-tól 11 lépést tartalmaz:

 • Az ügyfél meghatalmazottja, a Szolgáltatónál eljáró rendelkezésre jogosult, továbbá a Szolgáltatónál eljáró képviselő azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, a képviseleti jogosultság ellenőrzése;
 • A jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése;
 • A tényleges tulajdonos(ok) azonosítása és személyazonosság(uk) igazoló ellenőrzése;
 • Tényleges tulajdonosi nyilvántartás alkalmazása
 • Eltérésjelzés
 • A kiemelt közszereplői nyilatkozat(ok) rögzítése;
 • Ügyfél kockázati szintjének megállapítása és rögzítése;
 • Adatrögzítés az üzleti kapcsolatra vonatkozóan;
 • Az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring);
 • Megerősített eljárás, kockázatok csökkentése és kezelése érdekében meghatározott belső eljárásrend;
 • A pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésének és igazolásának belső eljárási rendje.

A tényleges tulajdonos(ok) azonosítása és személyazonosság(uk) igazoló ellenőrzése, valamint A kiemelt közszereplői nyilatkozat(ok) rögzítése közé ékelődött be kettő új pont:

4.      Tényleges tulajdonosi nyilvántartás alkalmazása

A Szolgáltató köteles a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzésére a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás, vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

A Szolgáltató jogosult a lekérdezésre a tényleges tulajdonosi nyilvántartásból, amennyiben korábban a kijelölt személy(ek) (Pmt. és Kit.) adatait megküldte a pénzügyi információs egység részére (Szabályzat IV fejezet), majd azt követően regisztrálta a lekérdező személyt (Szolgáltató kijelölt személye) az AFADREG adatlapon.

Az AFADREG adatlap elérhetősége:

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/penzmosas/nav_afadreg.jar.zip

A Szolgáltató az AFADREG adatlapot az Általános Nyomtatványkitöltő Keretrendszerben tölti ki és küldi meg a NAV ÁNYK nyomtatványok befogadása céljából létesített Hivatali Kapujára Ügyfélkapun, vagy Cégkapun keresztül. (A hivatali kapu azonosítószáma: 518124715)

A tényleges tulajdonosi nyilvántartás internetes elérhetősége:

https://kny.nav.gov.hu/home

A lekérdező személy a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül tud belépni a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba.

Amennyiben a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban szereplő ügyfél TT index értéke – eltérések jelzése következtében – 8 pont alá csökken, úgy az ügyfél tényleges tulajdonosi adatai „bizonytalan” minősítést kapnak.

Amennyiben a TT index értéke 6 pont alá csökken, úgy az ügyfél tényleges tulajdonosi adatai – a nyilvántartó szerv által küldött tájékoztató ügyfél általi átvételét követő 60 nap eredménytelen elteltét követően – „megbízhatatlan” minősítést kapnak.

Amennyiben a Szolgáltató ügyfele a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatok alapján megbízhatatlan minősítésű, úgy a Szolgáltató ügyfelét magas kockázatúnak tekinti és végrehajtja a Szabályzat III. fejezet, B. pontjának, 7. pont, c) alpontja szerinti magas kockázatra vonatkozó előírásokat.

Amennyiben a Szolgáltató ügyfele a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatok alapján bizonytalan minősítésű, úgy a Szolgáltató a tényleges tulajdonos személyének igazolása céljából mindenképpen okirati bizonyítékot is kér az ügyfél képviseletében eljáró személytől az ügyfél-átvilágítás során.

A megbízhatatlan és bizonytalan adatszolgáltatók felsorolása elérhető összesítve is az alábbi hivatkozáson:

https://nav.gov.hu/adatbazisok/afad-tv.-szerinti-bizonytalan-es-megbizhatatlan-adatszolgaltatok/megbizhatatlan-tt-adatokkal-rendelkezo-adatszolgaltatok

5.      Eltérésjelzés

Ha a Szolgáltató az üzleti kapcsolat létesítése vagy a monitoring tevékenység során végzett ügyfél-átvilágítás alkalmával a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatoktól – a tényleges tulajdonosi viszonyokat érintő – érdemben eltérő adatot rögzít, ezt 5 munkanapon belül jelzi a nyilvántartó szervnek eltérési jelzés formájában.

A Szolgáltató az eltérésjelzésben közli az általa rögzített tényleges tulajdonosi adatokat és az adatrögzítés időpontját.

A Szolgáltató az eltérésjelzést követően ugyanarra a tényleges tulajdonosi adatra vonatkozó eltérésről 30 napon belül nem küldhet jelzést.

Az eltérésjelzések megtételéhez kialakításra került egy külön formanyomtatvány (TTNYELT), amelynek az internetes elérhetősége a következő:

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/penzmosas/nav_ttnyelt_1_0.jar.zip

A tényleges tulajdonosi nyilvántartás, valamint az AFADREG adatlap beküldéséhez további segítség és információ az alábbi internetes elérhetőségen található:

https://nav.gov.hu/penzmosas/kerdesek-es-valaszok

Az ügyfél kockázati szintjének megállapításánál, a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere pontba egy mondat kiegészítésre került:

Az ügyfél kockázati szintjének megállapítása érdekében a Szolgáltató figyelembe veszi az tényleges tulajdonosi nyilvántartásban szereplő adatokat és azok minősítését.

A c) Magas kockázati kategória alkalmazása pontban az üzleti kapcsolat létesítésekor magas kockázatra vonatkozó tényezők különösen:

e) pontjában lévők átírásra kerültek.

 1. olyan ügyfelek, amelyek magas kockázatot jelentő földrajzi területeken rendelkeznek lakóhellyel:
 • olyan országok, amelyekben a korrupcióérzékelési indexek, illetve nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő jelentések alapján magas szintű a korrupció vagy magas az egyéb büntetendő cselekmények száma,
 • olyan országok, amelyek közismerten terroristák tevékenységét finanszírozzák vagy támogatják, vagy a területükön ismert terrorista szervezetek működnek,
 • olyan országok, amelyek nem rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben hatékony rendszerekkel,
 • olyan országok, amelyek az Unió vagy az ENSZ BT által megállapított szankciók hatálya alá tartoznak;

e) Az ügyfél kockázati szintjének megállapítása érdekében a szolgáltató figyelembe veszi az tényleges tulajdonosi nyilvántartásban szereplő adatokat és azok minősítését.

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt magas kockázatra vonatkozó tényezők különösen c) pontja átírásra került:

 • c) ha az ügyfél, illetve az ügyfél tényleges tulajdonosa személyét illetően megadott adatok, nyilatkozatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel;

c) az ügyfél tényleges tulajdonosi adatai szerepelnek a – NAV által közzétett – megbízhatatlan adatszolgáltatók nyilvánosan hozzáférhető adatbázisában,

Az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring) pont 2 bekezdéssel kibővült:

A Szolgáltató a monitoring tevékenység során ellenőrzi az ügyfelei vonatkozásába a tényleges tulajdonosi adatokat a – NAV által közzétett – megbízhatatlan adatszolgáltatók nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásában. A nyilvántartásban megtalálható ügyfél vonatkozásában a magas kockázatra vonatkozó előírások az irányadóak. (Szabályzat III. fejezet, B. pontjának, 7. pont c) alpontja)

A Szolgáltató a monitoring tevékenység során ellenőrzi az ügyfelei vonatkozásába a tényleges tulajdonosi adatokat a – NAV által közzétett – bizonytalan tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltatók nyilvántartásában. Egyezőség esetén a tényleges tulajdonos személyének ismételt igazoló ellenőrzése céljából okirati bizonyítékot kér az ügyféltől.

 1. számú mellékletben az ügyfél átvilágítási adatlap bővült, a II. pont és az aláírás után, a III. pont elé az alábbi szöveg került be:

TTNY adatbázisban ellenőrzés eredménye:

○ EGYEZŐ – lekérdezés dátuma:

○ ELTÉRŐ – eltérési jelentés elküldve:

A NAV könyvviteli szolgáltatókra vonatkozó, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához kapcsolódó szabályzatának elérhetőségi helye:

https://pei.nav.gov.hu/tipusszabalyzatok/tipusszabalyzatok
Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!